NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej, wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na badanie/ udzielenie świadczenia w placówe
  2. Oświadczenie pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych / do uzyskania wglądu do dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą.
  3. Oświadczenie pacjenta do odbioru recept lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej.

OŚWIADCZENIE dot. 1,2

OŚWIADCZENIE dot. 3 drukowane jest z systemu m-Medica podczas zamawiania lub wydawania recept.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Z 2010 r. Nr 252, poz.1697).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).

Informacja o administratorze danych osobowych

Art. 26. Udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej
przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

4. Osoba, która przekazuje swoje dane ma prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" sp. z o.o. w Kluczach ul. Zawierciańska 14. W przypadku zmiany podstawowych danych osobowych, osoba, której dane uległy zmianie ma obowiązek poinformować o tym fakcie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" sp. z o.o. w Kluczach ul. Zawierciańska 14

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U.2012.159) pacjent ma obowiązek podać następujące dane: