Jesteś tutaj: Start / TELEPORADA

TELEPORADA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach teleporady w NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA TELEPORAD /podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej/

1.Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad /§ 3 pkt 1 aa) ww. rozporządzenia/Dzięki teleporadzie świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są zdalnie („na odległość”), co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporady w przychodniach NZOZ”ZDROWIE” udzielane są przy użyciu systemu łączności telefonicznej.

2.Sposób ustalenia terminu teleporady /§ 3 pkt 1 b) ww. rozporządzenia/Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji w trakcie rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent powinien podać numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia. 

oraz sposób jej udzielenia /§ 3 pkt 1 c) ww. rozporządzenia/Na podany przez pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu lekarz POZ w ustalonym terminie i o ustalonej godzinie wykona telefon w celu wykonania świadczenia.

3.Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem /§ 3 pkt 1 d) ww. rozporządzenia/ Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym wykonana będzie co najmniej trzykrotna próba kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Po trzykrotnej nieudanej próbie kontaktu teleporada będzie anulowana.

4. Sposób realizacji e-recepty /§ 3 pkt 1 f) ww. rozporządzenia/Pacjent otrzymuje e-receptę w formie:

a) gotowego wydruku w przypadku wizyty w gabinecie lub w przypadku odbioru wydruku dokumentu, wystawionego w wyniku teleporady; wówczas pacjent pokazuje farmaceucie lub personelowi medycznemu w danej placówce wydruk z czterocyfrowym kodem

b) czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas rozmowy w przypadku teleporady realizowanej telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji tożsamości pacjenta i zapisów w systemie informatycznym

c) czterocyfrowego kodu za pomocą sms jeśli pacjent podał nr telefonu. 

d) jeśli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czterocyfrowy kod jest przekazywany za pomocą sms oraz skrzynki mailowej, bezpośrednio pacjentowi, po wcześniejszym wystawieniu e-dokumentu przez pracownika personelu medycznego. Dokumenty elektroniczne e-recepty oraz e-skierowania mogą być wydrukowane z IKP.

5. Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne/§ 3 pkt 1 f) ww. rozporządzenia/

  • zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy,
  • zlecenia na wyroby medyczne potwierdza lekarz,
  • osoba uprawniona wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne oraz otrzymuje e-potwierdzenie NFZ.

Pacjent otrzymuje e-potwierdzenie w formie wydruku dokumentu do odbioru w rejestracji placówki, wystawionego w wyniku teleporady pacjent udaje się z wydrukowanym e-potwierdzeniem do sklepu medycznego, który ma podpisana umowę z NFZ.

6.Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady /§ 3 pkt 1 e) ww. rozporządzenia/ Okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W sytuacji, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, świadczenie będzie zrealizowane w formie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

7.Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem/§ 3 pkt 1 a) ww. rozporządzenia/Wizyta odbywa się  wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

a) gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady. Z tym, że lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, a także wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 15b ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), 

b) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki POZ,

c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, nie rzadziej niż co 6 miesięcy

d) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

e) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W ramach realizacji działań, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

a) przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub

b) w formie teleporady, (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest oceniany w sposób, o którym mowa w lit. a; poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

c) w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

W przypadku pacjentów powyżej 60 roku życia, skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela pacjentowi, nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji, porady, podczas której na podstawie badania fizykalnego dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W przypadku gdy termin udzielenia porady upływa w dniu uznanym ustawowo za dzień wolny od pracy lub w sobotę, porada odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Przepisy ust. 4 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

8. Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych /§ 3 pkt 1 f) ww. rozporządzenia/ Pacjent otrzymuje zlecenia badań dodatkowych w formie gotowego wydruku do odbioru w rejestracji placówki

9. Możliwość założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (IKP)/§ 3 pkt 1 f) ww. rozporządzenia/W celu założenia IKP pacjent powinien posiadać profil zaufany ePUAP, IKP pozwala na:

a) uzyskanie e-recepty zarówno po wizycie bezpośredniej, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość) 

b) złożenie wniosku o kartę EKUZ

c) wystawienie upoważnienia innej osoby do dostępu do danych medycznych lub

informacji o stanie zdrowia pacjenta

d) złożenie wniosku o przygotowanie kopii dokumentacji medycznej za dany okres 

e) złożenie elektronicznej wersji deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki lub położnej u wybranego świadczeniodawcy POZ. Logowanie do IKP odbywa się za pomocą serwisu internetowego www.pacjent.gov.pl.

10. Sposób realizacji e-skierowania /§ 3 pkt 1 f) ww. rozporządzenia/ Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Co zyskasz dzięki e-skierowaniu?

a) nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)

b) nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu

c) nie zgubisz e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP

d) możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) monitorować historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań

e) zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

Jak dostaniesz e-skierowanie?

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

a) SMS-a z 4 cyfrowym kodem

b) e-maila z pdf-em

c) wydruku informacyjnego e-skierowania.

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila:

  • sprawdź w rejestracji przychodni czy udostępniłeś nam swój numer telefonu i e-mail.
  • zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu lub adres e-mailowy.