UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

UDOSTĘPNIAMY NA WNIOSEK PACJENTA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE WYCIĄGU, ODPISU LUB KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub w formie elektronicznej pobierana jest opłata, jeżeli pacjent otrzymał już dokumentacje medyczną za ten okres. W pozostałych przypadkach – nieodpłatnie.

2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale

3. Wysokość opłat:

a) udostępnianie pierwszej kopii dokumentacji medycznej odbywa się bezpłatnie

b) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

c) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale d) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz.654)

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz.U. 2012.159 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 257 poz. 1697 z późn. zm.)

POMOCNY FORMULARZ (Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej) 

Pobierz wniosek